فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

نام درس

مدرسین

واحد

پرستاری ویژه

نوابی ۳

فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

نوابی

۱

فناوری اطلاعات

نوابی

۱

بیماریهای شایع نوزادان و کودکان ایران و طرق پیشگیری

جنت علیپور

۲

پرستاری کودک سالم

جنت علیپور

۲

تکنولوژی آموزشی

جنت علیپور

۲

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

دکتر غفاری

۲

پرستاری بیماریهای بهداشت روان

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری

۲

مدیریت پرستاری

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری

۲

پرستاری بزرگسالان سالمندی(۲)

دکتر محمدی -دکتر فتوکیان- نصیری

۳

زبان تخصصی بهداشت عمومی

دکتر فتوکیان

۲

تغذیه و تغذیه درمانی

پورعسگری

۲

 بهداشت باروری

شیرینکام

۲

 پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد 

شیرینکام

۲

بهداشت محیط

شیرینکام

۱

دانش خانواده و جمعیت

شیرینکام

۲

سلامت فرد و خانواده

شیرین کام

۱/۵

مفاهیم پایه پرستاری

دکتر فتوکیان

۱/۵

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

نوروزی نژاد

۲

بهداشت محیط (۲)

نوروزی نژاد

۱

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

نوروزی نژاد

۲

آموزش بهداشت و ارتباطات 

نوروزی نژاد ۲

بهداشت دانش آموزی

نوروزی نژاد ۲

کلیات پزشکی و بهداشت

نوروزی نژاد ۲

مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها 

دکتر بهرامی - کریمی- دکتر محمدی

۲

بررسی وضعیت سلامت ( پسران)

 دکتر شمسعلی نیا

۱

بیوشیمی

پورمولا

۲

بیوفیزیک

پورمولا

۱

میکروبشناسی -ویروس شناسی

اعلایی

۲

میکروبشناسی

اعلائی ۱/۵

 

انگل شناسی-قارچ شناسی

اعلائی ۱/۵

فیزیولوژي

دکتر اسدیان ۲

بهداشت روان و اعتیاد

دکتر شمسعلی نیا-دکتر جنت فریدونی ۲

پرستاری اورژانس در بحرانها و حوادث غیر مترقبه

نصیری

۲

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه

جهانشاهی ۲