فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

نام درس

مدرسین

ترم

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

دکتر غفاری

۲ پرستاری

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

بهداشت حرفه ای

دکتر محمدخواه

دوم پرستاری

کلیات پزشکی

دکتر محمدخواه

۵ بهداشت

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

دکتر چابکسوار

بهداشت

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

کریمی-دکتر محمدی-دکتر چابکسوار

۵ بهداشت

پاتولوژی جغرافیای ایران

دکتر محمدخواه

۴ پرستاری

نظام های سلامت ایران و جهان

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

بهداشت محیط 1

دکتر محمدخواه

۵ بهداشت

بهداشت محیط3

دکتر محمدخواه

۶ پرستاری

بهداشت دهان و دندان

شیرین کام

۵ بهداشت

بهداشت سالمندان

شیرین کام

۶ پرستاری

بهداشت مادر و کودک

شیرین کام

۳ بهداشت

بهداشت مادر و نوزاد

شیرین کام

اول بهداشت

پرستاری سلامت جامعه

شیرین کام

۵ بهداشت

پرستاری بزرگسالان سالمندی1

دکتر فتوکیان- دکتر محمدی

۴ پرستاری

پرستاری بزرگسالان -سالمندی3

دکتر شمسعلی نیا-کریمی-دکتر محمدی-دکتر محمودیان

۵ بهداشت

روش تحقیق

دکتر فتوکیان

۳ بهداشت

زبان تخصصی

دکتر فتوکیان

3 پرستاری

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

علیپور

۴ پرستاری

کودک بیمار

علیپور

۲ پرستاری

پرستاری بهداشت روان

دکتر شمسعلی نیا-علیپور

۲ پرستاری

مراقبت در منزل

کریمی-دکتر فتوکیان

5پرستاری

اصول و فنون پرستاری

کریمی-علیپور-دکترمحمودیان-دکتر محمدی-دکترپورحبیب

1 پرستاری

بهداشت روان و اعتیاد

دکتر شمسعلی نیا-دکتر جنت فریدونی

۲ پرستاری

اصول تغذیه

پورعسکری

۲ پرستاری

تغذیه کاربردی

پورعسکری

۴ پرستاری

بررسی وضعیت سلامت(آقایان)

دکتر شمسعلی نیا

۴ پرستاری

انگل شناسی و قارچ شناسی

اعلایی

۲ پرستاری

میکروبشناسی و ویروس شناسی

اعلایی

۲ پرستاری

میکروبشناسی(۱) انگل شناسی و قارچ شناسی

اعلایی

اول بهداشت