فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

نام درس

مدرسین

واحد

پرستاری ویژه

نوابی ۳

فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

نوابی

۱

فناوری اطلاعات

نوابی

۱

پرستاری بزرگسالان سالمندی(۲) 

دکتر محمدی - نصیری-

دکتر فتوکیان

۳

مفاهیم پایه پرستاری

جهانشاهی - کریمی -دکتر شمسعلی نیا

۲

زبان تخصصی بهداشت عمومی

دکتر فتوکیان

۲

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

نوروزی نژاد

۲

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

نوروزی نژاد

۲

آموزش بهداشت و ارتباطات 

نوروزی نژاد

۲

بهداشت دانش آموزان و مدارس

نوروزی نژاد

۲

بهداشت محیط (۲)

نوروزی نژاد

۱

کلیات پزشکی و بهداشت

نوروزی نژاد

۲

مصون سازی انفعالی  

نوروزی نژاد

۱

 بهداشت روان واعتیاد  

دکتر شمسعلی نیا-سروری

۲

بیماریهای شایع نوزادان و کودکان ایران و طرق پیشگیری

جنت علیپور

۲

پرستاری کودک سالم

جنت علیپور

۲

تکنولوژی آموزشی

جنت علیپور

۲

 بهداشت باروری

شیرین کام

۲

پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد

شیرین کام

۲

پرستاری بهداشت محیط

شیرین کام

۱

سلامت فرد و خانواده

شیرین کام

۱/۵

دانش خانواده و جمعیت 

شیرین کام ۲

مدیریت پرستاری

دکتر شمسعلی نیا- دکتر غفاری ۲

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه

جهانشاهی ۲

فوریت در پرستاری

نصیری

۱/۵

 پرستاری بیماریهای بهداشت روان

دکتر غفاری- دکتر شمسعلی نیا

۲

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

دکتر غفاری

۲

بررسی وضعیت سلامت

دکتر شمسعلی نیا

۱

مبارزه با بیماریهای غیر واگیر واپیدمیولوژی آنها 

دکتر بهرامی  ، خانم کریمی  ، نصیری، جهانشاهی ، دکترمحمدی

۲

میکروبشناسی

اعلائی ۱/۵

 

انگل شناسی

اعلائی ۱/۵

بررسی وضعیت سلامت

کریمی ۱