فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

برنامه تئوری ( طرح دوره ) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نام درس

مدرسین

ترم

بهداشت محیط۲

دکتر چابکسوار

۳ بهداشت

بهداشت محیط ۳

دکتر چابکسوار

۴ بهداشت

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

دکتر چابکسوار

۱ بهداشت

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

دکتر چابکسوار

۴ بهداشت

پاتولوژی جغرافیای ایران

دکتر چابکسوار

۶ بهداشت

نظام های سلامت ایران و جهان

دکتر چابکسوار

۴ بهداشت

زبان تخصصی

دکتر فتوکیان

۳ پرستاری

پرستاری کودک بیمار

جنت علیپور

۵ پرستاری

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

جنت علیپور

۱ پرستاری

مدیریت خدمات بهداشتی

جنت علیپور

بهداشت

بهداشت روان و اعتیاد

دکتر شمسعلی نیا

۳ بهداشت

پرستاری سلامت روان

دکتر شمسعلی نیا -جنت علیپور

۵ پرستاری

تحقیق در پرستاری

دکتر فتوکیان

۳ پرستاری

تحقیق در پرستاری

دکتر فتوکیان

۵ پرستاری

آموزش بهداشت و ارتباطات

دکتر محمدخواه

بهداشت

بهداشت حرفه ای

دکتر محمدخواه

بهداشت

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

دکتر محمدخواه

بهداشت عمومی

پرستاری بزرگسالان سالمندی۱

دکتر فتوکیان-دکتر محمدی

۳ پرستاری

پرستاری بزرگسالان سالمندی۳

کریمی-دکتر شمسعلی نیا-دکتر محمدی-دکتر محمودیان

۵ پرستاری

اصول و فنون پرستاری

علیپور-دکتر محمودیان-دکتر پورحبیب-دکتر محمدی

اول پرستاری

مراقبت در منزل

کریمی-دکتر فتوکیان

۵ پرستاری

بهداشت باروری

شیرین کام

۳ بهداشت

بهداشت مادر و نوزاد

شیرین کام

۳ پرستاری

بهداشت مادر و کودک

شیرین کام

۴ بهداشت

بهداشت سالمندان

شیرین کام

۶ بهداشت

دانش خانواده و جمعیت

شیرین کام

۳ بهداشت

سلامت جامعه

شیرین کام

۳ پرستاری

مصون سازی

شیرین کام

۶ بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه تئوری(طرح دوره)  نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نام درس

مدرسین

ترم

بهداشت محیط ۱

دکتر چابکسوار

۲ بهداشت

بهداشت محیط ۲

دکتر چابکسوار

۳ بهداشت

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران

دکتر چابکسوار

 ‍۲پرستاری

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

دکتر چابکسوار

۲ بهداشت

آموزش بهداشت و ارتباطات

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

بهداشت دانش آموزان و مدارس

دکتر محمدخواه

۵ بهداشت

فناوری اطلاعات در پرستاری

دکتر پورحبیب

۱ پرستاری

مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه

دکتر پور حبیب

۶ پرستاری

زبان تخصصی

دکتر فتوکیان

۳ بهداشت

بیماریهای شایع نوزادان و کودکان ایرانو طرق پیشگیری

جنت علیپور

۳ بهداشت

فرآیند آموزش به بیمار

جنت علیپور

۲ پرستاری

پرستاری کودک سالم

جنت علیپور

۴ پرستاری

تکنولوژی آموزشی

جنت علیپور

۵ بهداشت

روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

دکتر غفاری

۴ بهداشت

مدیریت نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

دکتر غفاری

۵ بهداشت

پرستاری بیماریهای روان ۲

دکتر شمسعلی نیا

۶ پرستاری

بررسی وضعیت سلامت

دکتر شمسعلی نیا

۴ پرستاری

اصول مدیریت پرستاری

دکتر شمسعلی نیا

۶ پرستاری

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه

دکتر فتوکیان

۳ بهداشت

پرستاری اورژانس دربحران و حوادث غیرمترقبه

دکتر محمودیان

۶ پرستاری

بهداشت دهان و دندان

شیرین کام

۲ بهداشت

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

شیرین کام

۴ پرستاری

بهداشت باروری

شیرین کام

۳ بهداشت

پرستاری بهداشت محیط

شیرین کام

۴ پرستاری

دانش خانواده و جمعیت

شیرین کام

۳ بهداشت

سلامت فرد و خانواده

شیرین کام

۴ پرستاری

پرستاری بزرگسالان سالمندی(2)

دکتر محمدی-دکتر فتوکیان-دکتر پورحبیب

۴ پرستاری

مفاهیم پایه پرستاری 

کریمی-دکتر شمسعلی نیا-دکتر محمدی

۴ پرستاری

بررسی وضعیت سلامت

کریمی-

۴ پرستاری

انگل شناسی و قارچ شناسی

اعلایی ۲ پرستاری

میکروبشناسی  و ویروس شناسی    

اعلایی ۲ پرستاری

 

 

برنامه تئوری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نام درس

مدرسین

ترم

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

دکتر غفاری

۲ پرستاری

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

بهداشت حرفه ای

دکتر محمدخواه

دوم پرستاری

کلیات پزشکی

دکتر محمدخواه

۵ بهداشت

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

دکتر چابکسوار

بهداشت

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

کریمی-دکتر محمدی-دکتر چابکسوار

۵ بهداشت

پاتولوژی جغرافیای ایران

دکتر محمدخواه

۴ پرستاری

نظام های سلامت ایران و جهان

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

بهداشت محیط 1

دکتر محمدخواه

۵ بهداشت

بهداشت محیط3

دکتر محمدخواه

۶ پرستاری

بهداشت دهان و دندان

شیرین کام

۵ بهداشت

بهداشت سالمندان

شیرین کام

۶ پرستاری

بهداشت مادر و کودک

شیرین کام

۳ بهداشت

بهداشت مادر و نوزاد

شیرین کام

اول بهداشت

پرستاری سلامت جامعه

شیرین کام

۵ بهداشت

پرستاری بزرگسالان سالمندی1

دکتر فتوکیان- دکتر محمدی

۴ پرستاری

پرستاری بزرگسالان -سالمندی3

دکتر شمسعلی نیا-کریمی-دکتر محمدی-دکتر محمودیان

۵ بهداشت

روش تحقیق

دکتر فتوکیان

۳ بهداشت

زبان تخصصی

دکتر فتوکیان

3 پرستاری

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

دکتر محمدخواه

۳ بهداشت

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

جنت علیپور

۴ پرستاری

کودک بیمار

جنت علیپور

۲ پرستاری

پرستاری بهداشت روان

دکتر شمسعلی نیا-علیپور

۲ پرستاری

مراقبت در منزل

کریمی-دکتر فتوکیان

5پرستاری

اصول و فنون پرستاری

کریمی-علیپور-دکترمحمودیان-دکتر محمدی-دکترپورحبیب

1 پرستاری

بهداشت روان و اعتیاد

دکتر شمسعلی نیا-دکتر جنت فریدونی

۲ پرستاری

اصول تغذیه

پورعسکری

۲ پرستاری

تغذیه کاربردی

پورعسکری

۴ پرستاری

بررسی وضعیت سلامت(آقایان)

دکتر شمسعلی نیا

۴ پرستاری

 ایمنی شناسی -ژنتیک

اعلایی

۳ پرستاری

میکروبشناسی و ویروس شناسی

اعلایی

۲-۱ بهداشت