فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر


 

نام درس

مدرسین

واحد

پرستاری بزرگسالان سالمندی(2) 

دکتر محمدی- نصیری- دکتر فتوکیان 4
مفاهیم پایه

دکتر شمسعلی نیا- جهانشاهی - کریمی

6

بهداشت روان و اعتیاد

دکتر شمسعلی نیا- سروری

2

بررسی وضعیت سلامت

دکتر شمسعلی نیا

1

اصول مدیریت خدمات پرستاری

دکتر شمسعلی نیا- دکتر غفاری

2

پرستاری بیماریهای بهداشت روان

دکتر غفاری دکتر شمسعلی نیا

2

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

دکتر غفاری

2

فناوری اطلاعات پرستاری

نوابی

1

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

نوابی

1

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

نوابی

3

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه

جهانشاهی

1/5

بیماریهای شایع کودکان  و طرق پیشگیری

جنت علیپور

2

 تکنولوژی آموزشی

جنت علیپور

2

 پرستاری کودک سالم

جنت علیپور

2

بررسی وضعیت سلامت

کریمی

1

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

نوروزی نژاد

2

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 نوروزی نژاد

2

آموزش بهداشت و ارتباطات 

نوروزی نژاد

1

بهداشت دانش آموزان و مدارس

نوروزی نژاد

1

بهداشت محیط (2)

نوروزی نژاد

2

کلیات پزشکی و بهداشت

نوروزی نژاد

2

مبارزه با بیماریهای غیر واگیر واپیدمیولوژی آنها 

نوروزی نژاد 2

مصون سازی انفعالی  

نوروزی نژاد 2

بهداشت باروری

شیرینکام 3

سلامت فرد و خانواده  

شیرینکام

2

پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد

شیرینکام

2

دانش خانواده و جمعیت 

شیرینکام

1

پرستاری بهداشت محیط

شیرینکام

1

فوریت در پرستاری

نصیری 2

برنامه عملی فارماکولوژی

نصیری 1

زبان تخصصی

فتوکیان 2

فارماکولوژی

دکتر احمدنژاد 2

فیزیولوژی

دکتر اسدیان 1

بیوفیزیک

دکتر پورمولا 2

بیوشیمی

دکتر پورمولا 1/5