فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر


 

نام درس

مدرسین

واحد

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه

جهانشاهی

 

بررسی وضعیت سلامت

بررسی وضعیت سلامت

دکتر شمسعلی نیا

کریمی

 

فناوری اطلاعات پرستاری

نوابی

 

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

نوابی

 

بهداشت روان و اعتیاد

دکتر شمسعلی نیا و آقای سروری

 

پرستاری بیماریهای بهداشت روان

دکتر غفاری دکتر شمسعلی نیا

 

پرستاری بهداشت محیط

دکتر غفاری

 

مدیریت پرستاری

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری

 

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

دکتر غفاری

 

زبان تخصصی

پرستاری بزرگسالان سالمندی 2

دکتر فتوکیان

 

مفاهیم پایه پرستاری

دکتر فتوکیان

 

فوریت در پرستاری

نصیری

 

بهداشت باروری

شیرین کام

 

پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد

شیرین کام

 

 دانش خانواده و جمعیت

شیرین کام

 

سلامت فرد و خانواده

شیرین کام

 

تکنولوژی آموزشی

جنت علیپور

 

پرستاری کودک سالم

جنت علیپور

 

بیماریهای شایع نوزادان و کودکان ایران و طرق پیشگیری

جنت علیپور

 

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

نوروزی نژاد

 

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 نوروزی نژاد

 

آموزش بهداشت و ارتباطات

نوروزی نژاد

 

بهداشت دانش آموزان و مدارس

نوروزی نژاد

 

 بهداشت محیط (2)

نوروزی نژاد

 

کلیات پزشکی

نوروزی نژاد

 

مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی

نوروزی نژاد

 

مصون سازی انفعالی نوروزی نژاد