فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر


 

نام درس

مدرسین

واحد

اصول و مهارتهای پرستاری

نصیری جهانشاهی علیپور-دکتر شمسعلی نیا دکتر محمدی-کریمی محمودیان -

4

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

نصیری

1/5

پرستاری بزرگسالان / سالمندی (1)

نصیری دکتر فتوکیان

3

پرستاری بزرگسالان / سالمندی (3)

کریمی جهانشاهی دکتر فتوکیان دکتر شمسعلی نیا

4

مراقبتهای پرستاری در منزل

کریمی نصیری دکتر فتوکیان - جهانشاهی

2

پرستاری سلامت جامعه

دکتر غفاری

1/5

پرستاری بهداشت روان

دکتر غفاری دکتر شمسعلی نیا

2

بهداشت مادران و کودکان

شیرین کام

2

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

شیرین کام

2/5

بهداشت سالمندان

شیرین کام

2

پرستاری بیماریهای کودکان

علیپور

3

تکنولوژی آموزشی

علیپور

2

تحقیق در پرستاری

دکتر فتوکیان

2

زبان تخصصی

دکتر فتوکیان

2

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

نوروزی نژاد

2

بهداشت محیط (1)

نوروزی نژاد

1

بهداشت دهان و دندان

نوروزی نژاد

2

بهداشت محیط (3)

نوروزی نژاد

1

اصول کلیات خدمات بهداشتی

نوروزی نژاد

2

پاتولوژی جغرافیایی ایران و معرفی بیماریهای شایع

نوروزی نژاد

2

روش تحقیق در علوم بهداشتی

دکتر غفاری - دکتر شمسعلی نیا

3

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

دکتر غفاری

2

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

جهانشاهی نصیری-کریمی-دکتر شمسعلی نیا دکتر بهرامی

2

ژنتیک و ایمونولوژی

اعلایی

2

میکروب شناسی(2)

اعلایی

3