فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر


 

نام درس

مدرسین

واحد

اصول و فنون پرستاری دکتر شمسعلی نیا- دکتر فتوکیان-جهانشاهی -نصیری-کریمی- دکتر محمدی-جنت علیپور- محمودیان 4
پرستاری سالمندی (3) و مراقبت در منزل

دکتر شمسعلی نیا- دکتر فتوکیان-جهانشاهی -نصیری-کریمی

6

روش تحقیق

دکتر فتوکیان

1/5

زبان تخصصی

دکتر فتوکیان

2

روش تحقیق در سیستم های بهداشتی

دکتر شمسعلی نیا- دکتر غفاری

2

پرستاری بهداشت روان

دکتر غفاری دکتر شمسعلی نیا

2

پرستاری سلامت جامعه

شیرین کام

1/5

اصول برنامه ریزی بهداشتی

دکتر نصراله پور

2

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

دکتر غفاری

2

پرستاری بزرگسالان سالمندان(1)

 نصیری -دکتر فتوکیان

3

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

نصیری

1/5

بهداشت مادر و نوزاد

شیرین کام

2

بهداشت مادر و کودک

شیرین کام

2

 بهداشت سالمندان

شیرین کام

2

پرستاری کودک بیمار

جنت علیپور

3

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

نوروزی نژاد

2

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

 نوروزی نژاد

2

بهداشت محیط (3)

نوروزی نژاد

1

بهداشت محیط (1)

نوروزی نژاد

1

بهداشت دهان و دندان

نوروزی نژاد

2

پاتولوژی جغرافیایی ایران

نوروزی نژاد

2

اقتصاد بهداشت

امیدی 2

نظام سلامت ایران و جهان

امیدی 2

میکروبشناسی (2)

اعلایی 3

ژنتیک و ایمونولوژی

اعلایی 2

اصول تغذیه

پورعسگری 2

فیزیولوژی

اسدیان 3

فارماکولوژی

دکتر احمدنژاد 1

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

پوررنگ 2

بهداشت مواد غذایی

رضی کاظمی 2

تغذیه کاربردی

رضی کاظمی 2

بیوشیمی

دکتر پور مولائی 2