فهرست

برنامه تئوری

برنامه تئوری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر


 

نام درس

مدرسین

واحد

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری

جهانشاهی

2

بررسی وضعیت سلامت

بررسی وضعیت سلامت

دکتر شمسعلی نیا

کریمی

1

فناوری اطلاعات پرستاری

مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

نوابی

 

1

3

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

نوابی

1

بهداشت روان و اعتیاد

دکتر شمسعلی نیا و آقای سروری

2

پرستاری بیماریهای بهداشت روان

دکتر غفاری دکتر شمسعلی نیا

2

پرستاری بهداشت محیط

دکتر غفاری

1

اصول مدیریت پرستاری

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری

2

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی

دکتر غفاری

2

زبان تخصصی

پرستاری بزرگسالان سالمندان(2)

دکتر فتوکیان

جهانشاهی - نصیری -دکتر فتوکیان

2

3

مفاهیم پایه پرستاری

کریمی - جهانشاهی -

دکتر شمسعلی نیا

2

پرستاری اورژانس در بحران و حوادث غیر مترقبه

نصیری

1/5

بهداشت باروری

شیرین کام

2

پرستاری در اختلال سلامت مادر و نوزاد

شیرین کام

2

 دانش خانواده و جمعیت

شیرین کام

2

پرستاری سلامت فرد و خانواده

شیرین کام

2

تکنولوژی آموزشی

جنت علیپور

2

پرستاری کودک سالم

جنت علیپور

2

بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن

جنت علیپور

2

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

نوروزی نژاد

1

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

 نوروزی نژاد

2

آموزش بهداشت و ارتباطات

نوروزی نژاد

2

بهداشت دانش آموزان و مدارس

نوروزی نژاد

2

 بهداشت محیط (2)

نوروزی نژاد

1

کلیات پزشکی و بهداشت

نوروزی نژاد

2

مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی

دکتر شمسعلی نیا - کریمی - نصیری- جهانشاهی -دکتر بهرامی

2

مصون سازی فعال و انفعالی نوروزی نژاد 1
میکروبشناسی اعلائی 2