فهرست

دانشجویان استاد مشاور

 

لطفا" برای مشاهده لیست دانشجویان روی متن زیر کلیک کنید 

لیست دانشجویان اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

لیست استاد مشاور 
 دکتر عباس شمسعلی نیا دکتر غفاری
 دکتر زهرا فتوکیان  نسرین نوابی
فاطمه شیرین کام فائزه نوروزی نژاد
محبوبه نصیری  مهری جهانشاهی
 هنگامه کریمی  زهرا جنت علیپور