فهرست

دانشجویان اساتید مشاور

 

لطفا" برای مشاهده لیست دانشجویان روی لیست دانشجویان زیر کلیک کنید 

لیست دانشجویان اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر
در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اساتید مشاور

دکتر عباس شمسعلی نیا

دکتر فاطمه غفاری

دکتر زهرا فتوکیان

زهرا جنت علیپور

نسرین نوابی

فاطمه شیرینکام

هنگامه کریمی

فائزه نوروزی نژاد