فهرست

پژوهش و آموزش

                        

لیست طرحهای پژوهش در آموزش دانشکده

ردیف

عنوان طرح پژوهش در آموزش

اسامی مجریان طرح

کد طرح

سال

1

ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک (VARK)

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهانشاهی

 

تمام شده است

2

بررسی وضعیت شغلی، آموزشی و پژوهشی دانش آموختگان رشته پرستاری در دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

محبوبه نصیری  فاطمه شیرین کام، بهناز رحیمیان، کلثوم حلاجیان، مهری جهانشاهی، محدثه میراحمدی

 

تمام شده است

3

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

زهرا فتوکیان، سیدجواد حسینی *، زهرا بهشتی، علی ذبیحی، پروین عزیزنژاد، فاطمه غفاری

 

تمام شده است

4

بررسی مشکلات دانشجویان پرستاری در مراجعه به اساتید راهنم

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهانشاهی

 

نا تمام

5

تهیه وتولید یک برنامه معلم چند رسانه ای برای دانشجویان جدید (پذیرفته شده)به منظور آشنایی با رشته تحصیلی ومحل تحصیل آنان درسایت دانشکده پرستاری ومامایی رامسر

نوابی

2692

نا تمام

6

طراحی و روانسنجی ابزار ارزشیابی واحد فارماکولوژی بالینی دانشجویان پرستاری

 

3387

تمام شده است

7

کیفیت خواب وبرخی از عوامل تأثیر گذار دردانشجویان پرستاری دانشکده رامسر،سال1389

نصیری

 

604

تمام شده است

8

بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی و نقش کتابخانه در دانشجویان دانشکده رامسر

نصیری  نوابی/ام لیلا عصری/حبییه محدث

2467

نا تمام

 

9

تاثیر بکارگیری شیوه منتورشیب بر عوامل تنش زای محیط بالینی واعتماد به نفس دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

جهانشاهی/نصیری/جنت علیپور /نوابی

3002

نا تمام

10

بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری ماما یی فاطمه زهرا (س)رامسر 1395

جهانشاهی/دکتر شمسعلی نیا/نصیری/حق پرست /مقدم

3575

نیاز به اصلاح

11

3567    بررسی ارتباط استفاده بیش از حد تلفن همراه با کیفیت خوا ب در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه الزهرا رامسر درسال 1395

جهانشاهی

/جنت فریدونی /نصیری/شیرچی

3567

ناتمام

12

بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان  وموفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکدهی پرستاری رامسر

جنت علیپور

 

ناتمام