فهرست

پژوهش و آموزش

لیست طرح های پژوهش در آموزش دانشکده

                         لیست طرحهای پژوهش در آموزش دانشکده

سال

کد طرح

اسامی مجریان طرح

عنوان طرح پژوهش در آموزش

ردیف

تمام شده است

 

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهان شاهی

ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک (VARK)

 

1

تمام شده است

 

محبوبه نصیری  فاطمه شیرین کام، بهناز رحیمیان، کلثوم حلاجیان، مهری جهانشاهی، محدثه میراحمدی

            بررسی وضعیت شغلی، آموزشی و پژوهشی دانش آموختگان رشته پرستاری در دانشکده پرستاری فاطمه الزهرا (س) رامسر    

           

 

2

تمام شده است

 

زهرا فتوکیان، سیدجواد حسینی *، زهرا بهشتی، علی ذبیحی، پروین عزیزنژاد، فاطمه غفاری

            بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل-

           

3

 

نا تمام

 

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهان شاهی

بررسی مشکلات دانشجویان پرستاری در مراجعه به اساتید راهنما

 

4

نا تمام

2692

نوابی

تهیه وتولید یک برنامه معلم چند رسانه ای برای دانشجویان جدید (پذیرفته شده)به منظور آشنایی با رشته تحصیلی ومحل تحصیل آنان درسایت دانشکده پرستاری ومامایی رامسر

5

 

تمام شده است

3387

 

طراحی و روانسنجی ابزار ارزشیابی واحد فارماکولوژی بالینی دانشجویان پرستاری

6

تمام شده است

604

نصیری

 

کیفیت خواب وبرخی از عوامل تأثیر گذار دردانشجویان پرستاری دانشکده رامسر،سال1389‏

7

نا تمام

 

2467

نصیری  نوابی/ام لیلا عصری/حبییه محدث

            بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی و نقش کتابخانه در دانشجویان دانشکده رامسر

 

8

نا تمام

3002

جهان شاهی/نصیری/جنت علیپور /نوابی

تاثیر بکارگیری شیوه منتورشیب بر عوامل تنش زای محیط بالینی واعتماد به نفس دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

9

نیاز به اصلاح

3575

جهان شاهی/دکتر شمسعلی نیا/نصیری/حق پرست /مقدم

بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری ماما یی فاطمه زهرا (س)رامسر 1395

10

ناتمام

3567

جهان شاهی

/جنت فریدونی /نصیری/شیرچی

3567    بررسی ارتباط استفاده بیش از حد تلفن همراه با کیفیت خوا ب در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه الزهرا رامسر درسال 1395

11

ناتمام

 

جنت علیپور

بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان  وموفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکدهی پرستاری رامسر

12