فهرست

cv اعضای هیأت علمی

رزومه اعضای هیأت علمی و مربیان دانشکده

لیست و CV  اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

1

مهری جهانشاهی

مسئول اساتید راهنما

CV                                                                     

mehrigahanshahi@gmail.com

m.jahanshahi@mubabol.ac.ir

2

زهرا جنت علیپور

مدیر گروه پرستاری کودکان

CV

Zalipoor@gmail.com

z.jannat@mubabol.ac.ir

3

 دکتر عباس شمسعلی نیا

رئیس دانشکده

CV

abbasshamsalinia@yahoo.com

 a.shamsalinia@mubabol.ac.ir

4

فاطمه شیرینکام 

CV

 Shirinkam_fateme@yahoo.com 

f.shirinkam@mubabol.ac.ir

5

 دکتر زهرا فتوکیان

مدیر گروه اصول و فنون پرستاری و مدیر بالینی

CV

ZFotokian2005@yahoo.com 

z.fotokian@mubabol.ac.ir

6

دکتر  فاطمه غفاری

معاون آموزشی دانشکده

CV

Ghafarifateme@yahoo.com 

f.ghaffari@mubabol.ac.ir

7

هنگامه کریمی

CV 

hengamehkarimister@gmail.com

h.karimi@mubabol.ac.ir

 

8

دکتر سپیده محمدی

CV

sepidmohamadi@yahoo.com

sepidmohamadi@nm.mui.ac.ir

9

محبوبه نصیری

مدیرگروه پرستاری ومسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

CV

mahboobeh.nasiri132@gmail.com       

m.nasiri@mubabol.ac.ir

10

نسرین نوابی

مسئول EDO

CV

nasrin.navabi@gmail.com

n.navvabi@mubabol.ac.ir

 

11

فائزه نوروزی نژاد

مدیر گروه سلامت جامعه

CV

Faezehnorozi@yahoo.com

 f.norouzinejad@mubabol.ac.ir