فهرست

برترین ها

اسامی دانشجویان برترنیمسال دوم 96-95 و نیمسال اول 97-96

دانشجو

رشته

ترم

دانشجو

رشته

ترم

مهشاد   حسن سروری

پرستاری

1

محدثه رمضانی

پرستاری

3

هانیه مولایی

پرستاری

5

فاطمه ملائی توانا

پرستاری

7

سمیرا  هاشمی

بهداشت

2

سحر حسین پور

بهداشت

4

مهین محمودی

بهداشت

6

زینب  گلیج

ارشد پرستاری

1

عصمت   نوربخش

ارشد پرستاری

3