فهرست

بالندگی اساتید

 

لیست کارگاه های تشکیل شده جهت بالندگی اساتید

مدرسین

زمان کارگاه

مخاطبین اعضا هیات علمی

تاریخ

نام کارگاه

ردیف

اساتید دانشگاه بابل

دو روزه

"

88

کارگاه  روش تحقیق

1

اساتید دانشگاه بابل

1روزه

"

88

کارگاه طراحی تدریس

2

اساتید دانشگاه بابل

1روزه

"

88

کارگاه طراحی سوالات

3

دکترشبستانی منفرد /دکتر جهانیان /دکتر امری /نسرین نوابی

1روزه

"

   سال های-89 90-1391

کارگاه دانش پژوهی

4

دکترشبستانی منفرد /دکتر جهانیان /دکتر امری /نسرین نوابی

1روزه

"

91-92-93

کارگاه اصول مطالعه یادگیری              

5

اساتید دانشگاه بابل

2روزه

"

 

کارگاه مهارت های زندگی

6

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

2روزه

"

94

کارگاه بالندگی اعضاء هیئت علمی

7

اساتید دانشگاه بابل

1روزه

"

89

کارگاه spss

8

آقای دکتر زندیان

1روزه

"

94

کارگاه  spss

9

اقایان دکترامری/دکتر شبستانی منفرد/دکتر جوانیان/دکتر سرخی/دکتر اسماعیلی/دکتر علیجانپور/ دکترجهانیان وخانم کریمی

1روزه

"

93

کارگاه طراحی واجرا ونگارش فرایند ه

10

آموزش دانشگاه بابل /آقایدکترمقدم نیا

1روزه

"

1395

کارگاه اخلاق پزشکی

 

خانم دکتر غفاری

1روزه

"

94

کارگاه endnote

11

خانم دکتر غفاری

روزه

"

94

کارگاه endnote

12

--

1روزه

"

89

 آشنایی با کاربرد وسایل سمعی بصری

13

دکترفلاح وگروه

1روزه

"

1393

کارگاه مطالعات کیفی مقدماتی

14

دکترفلاح وگروه

1روزه

"

1393

کارگاه مطالعات کیفی پیشرفته

15

دکتر جوانیان دکتر اسماعیلی و نوابی و .....

1روزه

"

1395

کارگاه فرآیند نویسی

16

دکتر جوانیان دکتر اسماعیلی و نوابی و .....

1روزه

"

1396

کارگاه فرآیند نویسی

17

دکتر یدالله پور

1روزه

"

1396

           کارگاه اخلاق

18