فهرست

برنامه راهبردی و عملیاتی

اهداف کلی

اهداف کلی ، اهداف اختصاصی ، استراتژیها و محورهای عملیات

هدف کلی 1 : احداث ساختمان دانشکده در محوطه 5000 متری

اهداف ویژه :

1-     ساخت ساختمان دانشکده تا پایان 1399

2-     باز نمودن ماده 215 جهت اختصاص بودجه سالیانه جهت احداث پروژه دانشکده

3-     تدوین طرح توجیهی احداث ساختمان دانشکده برای مسئولین شهر و دانشگاه

4-     تشکیل کارگروه داخلی

5-     تشکیل کارگروه خارجی

6-     جلب حمایت های مسئولین شهراز قبیل امام جمعه ، نماینده شهر ، فرماندار و . . .

7-     جلب حمایت ریاست دانشگاه

استراتژی و محورهای عملیات  1:

1-     پیگیری مصوبات استانی و مجلس در زمینه پروژه احداث دانشکده

2-     طراحی معیار و شاخص های اعضاء کارگروهها

3-     تعیین اعضاء کارگروه داخلی جهت هماهنگی های داخل سازمان

4-     تعیین اعضاء کارگروه خارجی جهت هماهنگی باسازمان های مربوطه

5-     تشکیل جلسات منظم با کارگروه های داخلی و خارجی

6-     دعوت از افراد تاثیر گزار جهت جلب حمایت های شهرستان

7-     ارائه طرح توجیهی برای مسئولین شهر و دانشگاه

هدف کلی 2 : توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیاز منطقه

اهداف جزئی :

1-     توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیاز منطقه به میزان 50 درصد وضع موجود تا پایان 1396

2-     نیاز سنجی و اولویت بندی ضرورت راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی

3-     تهیه و تنظیم مستندات راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

4-     بسترسازی نیروی انسانی و تجهیزات لازم جهت راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

5-     دریافت مجوز از وزارت متبوع

استراتژی و محورهای عملیات 2 :

1-     تشکیل کارگروه تخصصی جهت نیاز سنجی و اولویت بندی رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

2-     پیگیری درون بخشی و برون بخشی به منظور ایجاد شرایط راه اندازی رشته تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

3-     بازدید هیأت ارزشیابی وزارت متبوع به منظور راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز منطقه

هدف کلی 3 : دریافت مجوز رسمی مرکز مراقبت های پرستاری از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

اهداف ویژه :       

1-     دریافت مجوز رسمی مرکز مراقبت های پرستاری تا سال 1399

2-     تدوین طرح توجیهی تأسیس مرکز مراقبت های پرستاری

3-     اخذ مجوز از شورای پژوهشی و شورای دانشگاه جهت تأسیس مرکز

4-     ایجاد فضای فیزیکی مناسب

5-     ایجاد ساختار تشکیلات نیروی انسانی به دانشگاه جهت اخذ مجوز

استراتژی و محورهای عملیات 3 :

1-     تشکیل جلسات دوره ای جهت جانمایی تا حصول نتیجه

2-     ارائه درخواست اخذ مجوز از شورای پژوهشی و شورای دانشگاه جهت تأسیس مرکز مراقبت های پرستاری

3-     طراحی فضای فیزیکی مرکز مراقبت های پرستاری

4-     طراحی ساختار تشکیلات نیروی انسانی هیأت علمی و غیر هیأت علمی مرکز مراقبت های پرستاری

هدف کلی 4 : راه اندازی مجله علمی پژوهشی دانشکده

اهداف جزئی :

1-     دریافت موافقت از دانشگاه جهت انتشار مجله

2-     دریافت مجوز چاپ از وزارت ارشاد

3-     دریافت مجوز علمی پژوهشی از وزارت بهداشت و درمان

4-     تعیین نیروی انسانی

5-     تعیین فضای فیزیکی مناسب

استراتژی و محورهای عملیات 4 :

1-     ارائه طرح توجیهی راه اندازی مجله در دانشکده با مسئولین دانشگاه و جهت دریافت حمایت های لازم

2-     ارائه در خواست مجوز چاپ به وزارت ارشاد

3-     ارائه درخواست مجوز مجله علمی پژوهشی به وزارت بهداشت و درمان

4-     تشکیل جلسه با اعضاء هیأت علمی جهت انتخاب مدیر مسئول و سر دبیر

5-     طراحی چارت نیروی انسانی

6-     طراحی فضای فیزیکی مناسب

هدف کلی 5 : توسعه و ارتقاء ساختار هرم نیروی انسانی

اهداف ویژه :

1-     توسعه و ارتقاء ساختار هرم نیروی انسانی تا پایان سال 1396

2-     باز طراحی ساختار و هرم منابع انسانی ( هیأت علمی و غیر هیأدت علمی )

3-     نیاز سنجی در جهت توسعه و ارتقاء ساختار هرم نیروی انسانی

4-     اخذ مجوز از دانشگاه برای تشکیلات پیشنهادی

5-     ایجاد پست های سازمانی جدید بالاخص فن آوری اطلاعات (IT  )

استراتژی و محورهای عملیات5  :

1-     هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در باز طراحی ساختار و هرم منابع انسانی

2-     برآورد نسبت دانشجو به کارکنان و اعضاء هیأت علمی

3-     طراحی ساختار تشکیلاتی منابع انسانی

4-     ارائه درخواست دریافت مجوز از دانشگاه جهت تشکیلات پیشنهادی

5-     طراحی پست های سازمانی جدید در زمینه فن آوری اطلاعات

6-     تشکیل جلسات توجیهی با مسئولین دانشگاه

7-     پیگیری های لازم تا حصول نتیجه

هدف کلی 6 : توسعه فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی

اهداف ویژه :

1-     توسعه فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی(اتاق شورا، سالن مطالعه، دفتر مجله و ...) تا پایان شش ماهه اول سال 1395

2-     دریافت مجوز جهت توسعه فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی

استراتژی و محورهای عملیات  6:

1-     نیاز سنجی جهت توسعه فضای فیزیکی آموزشی  و پژوهشی

2-     تشکیل جلسات توجیهی جهت توسعه فضای فیزیکی آموزشی و پژوهشی

3-     جلب حمایت های مسئولین شهر و دانشگاه( بودجه – تجهیزات )  

4-     بازدید هیأت فنی دانشگاه جهت صدور مجوز از دانشگاه

5-     هماهنگی های بین بخشی جهت سهولت انجام کار

هدف کلی 7 : برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی

اهداف ویژه :

1-     برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی جهت ارتقاء کیفیت آموزش تا پایان سال 1395

2-     ایجاد مکان مناسب جهت رختکن دانشجویان و مربیان

3-     اخذ مجوز جهت برقراری تسهیلات آموزشی ورفاهی در مراکز آموزشی – درمانی

4-     ارتقاء میزان بهره گیری از فضای مجازی ( اینترنت و کامپیوتر )

5-     باز طراحی و ارتقاء فضای وب دانشکده

6-     تجهیزات اتاق مربیان از نظر سخت افزاری و نرم افزاری

7-     ساخت مکان مناسب جهت اتاق پراتیک

8-     تجهیز اتاق پراتیک منطبق با تکنولوژی های آموزشی جدید

9-     تجهیز کلاس ها به تابلوی الکترونیک و ویدئو پروژکتور

10- تجهیز سایت کامپیوتر خوابگاه

11- ایجاد شرایط دسترسی به منابع کتابخانه ای و الکترونیک بویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

12- ارتقاء سایت دانشکده ( تجهیزات ، تابلوی هوشمند و ویدئوپروژکتور )  

13- ساخت و تجهیز سایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14- اختصاص نیروی انسانی جهت تسهیل فرآیند های آموزشی

15-  ارتقاء ارتباط بین بالین و آموزش

استراتژی و محورهای عملیات7  :

1-     نیاز سنجی جهت برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی

2-     تشکیل جلسات توجیهی با مسئولین دانشگاه

3-     تشکیل جلسات متعدد با مسئولین مراکز آموزشی – درمانی جهت جلب همکاری های لازم

4-     ارائه درخواست دریافت تسهیلات به شورای دانشگاه

5-     ایجاد فضای فیزیکی جهت بهره گیری از فضای مجازی

6-     تهیه تجهیزات لازم جهت بهره گیری از فضای مجازی

7-     نیاز سنجی جهت باز طراحی فضای وب دانشکده

8-     ایجاد لینک های مناسب در فضای وب دانشکده

9-     احصاء و باز طراحی فرآیندهای آموزشی در مقاطع تحصیل مختلف متناسب با آیین نامه های جدید

10- جلب همکاری و مساعدت مسئولین دانشگاه جهت دریافت خدمات سخت افزاری و نرم افزاری برای مربیان

11- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت تجهیز اتاق پراتیک

12- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت تجهیز کلاس ها

13- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت تجهیز سایت کامپیوتر خوابگاه

14- جلب حمایت معاونت پشتیبانی دانشگاه جهت جذب پرسنل حجمی

15- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت تجهیز اتاق های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در خوابگاه

16- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت خرید و تجهیز کتابخانه خوابگاه

17- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت ارتقاء سایت دانشکده

18- جلب همکاری مسئولین دانشگاه جهت ساخت و تجهیز سایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

19-  انتخاب عضوی از اعضاء هیات علمی به عنوان رابط بین آموزش و بالین

هدف کلی 8 : برقراری تسهیلات جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان

اهداف ویژه :

1-     برقراری تسهیلات جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان تا پایان شش ماهه اول سال 1395

2-     باز طراحی فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی

3-     برگزاری کارگاه های آموزشی پژوهشی

4-     ایجاد فضای فیزیکی جهت تحقیقات دانشجویی

5-     تهیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

استراتژی و محورهای عملیات 8 :

1-     بررسی عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی ( نکات ضعف و قوت)

2-     جلب دانشجویان علاقه مند به پژوهش برای فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی

3-     تسکیل جلسات متعدد با اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی جهت ایجاد انگیزه

4-     طراحی کارگاه های آموزشی و پژوهشی

5-     جلب حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه جهت پشتیبانی مالی و تجهیزات

6-     باز طراحی ساختار فیزیکی دانشکده جهت ایجاد مکان مناسب برای مرکز تحقیقات دانشجویی

هدف کلی 9 : باز طراحی فرآیند ارزشیابی بالینی

اهداف جزئی :

1-     بازطراحی فرآیند ارزشیابی بالینی تا پایان سال 1395

2-     باز طراحی گام های آموزشی

3-     تهیه و تنظیم لاگ بوک در گروه های مختلف آموزشی

4-     باز طراحی فرم های ارزشیابی بالینی

5-     نظارت دقیق بر نحوه ارزشیابی دانشجویان

استراتژی و محورهای عملیات  9:

1-     تشکیل جلسات با گروه های آموزشی مختلف جهت توجه علل بازنگری فرآیندهای ارزشیابی بالینی

2-     تدوین گام های آموزشی متناسب با سرفصل های جدید

3-     طراحی لاگ بوک در گروه های مختلف آموزشی

4-     تدوین فرم های ارزشیابی بالینی

5-     انتخاب مدیر گروه بالینی از بین اعضاء هیات علمی جهت نظارت بر نحوه اجرای ارزشیابی دانشجویان