فهرست

اولویت های پژوهش در آموزش

  اولویتهای پژوهش در آموزش:

1-راهکارهای ارتقاء سطح آموزش در دانشکده 

 2-بررسی روشهای نوین تدریس و ارزیابی در آموزش پزشکی   

 3-موانع پژوهش در آموزش از دیدگاه اعضای هیاٌت علمی 
 4-راهکارهای افزایش انگیزه در اعضای هیاٌت علمی و دانشجویان در راستای بهبود کیفیت آموزش   
 

5-بررسی عملکرد اساتید راهنما در ارتباط با دانشجویان 

 

6- بررسی جایگاه و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده  

 

7- ارزشیابی برنامه های آموزشی  

 8- ارزشیابی گروههای آموزشی  
 

9- بازنگری برنامه های درسی در مقاطع مختلف  

 

10- شیوه های تدریس و فنون یادگیری در آموزش پرستاری  

   11- بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی، عوامل و زمینه های مختلف پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رشته های پرستاری و بهداشت عمومی  
   

12- بررسی وضعیت آموزش بالینی در دانشکده   

13-چالشهای آموزش بالینی  

  14-تحلیل وضعیت آموزش بالینی15- بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان و تعیین عوامل مرتبط با آن     
 16-تبیین مفهوم ارزشیابی تحصیلی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه اعضای هیاٌت علمی و دانشجویان و ارائه راهکارهای مناسب
 17-تبیین مفهوم ارزشیابی اساتید از دیدگاه اعضای هیاٌت علمی 
 18- بررسی میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش نظری و بالینی  
 

19- مقایسه روشهای سنتی مبتنی بر سخنرانی استاد محور و استفاده از روشهای مدرن دانشجو محور

20- بررسی مهارت های برقراری ارتباط برای دانشجویان 
 21-فرآیند انتخاب استاد نمونه و تاثیر گزاری بر بهبود فعالیتهای آموزشی  
 22-تبیین مشکلات دانشجویی در زمان تحصیل 

  23-بررسی مهارت های بالینی فارغ التحصیلان پرستاری و بهداشت عمومی

24-تبیین اخلاق پرستاری از دیدگاه دانشجویان