فهرست

کارشناس مرکز تحقیقات

نام و نام خانوادگی

سودابه   عینی پور
سمت: کارشناس مرکز تحقیقات
 مدرک:   کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی
شماره تماس:

01155225151

 فکس:

 01155222423 

 شماره داخلی:

228

پست الكترونيكي :

soodabeh.einipour92@gmail.com

شرح وظایف :

1-عضویت در مرکز تحقیقات و تنظیم صورتجلسات و مصوبات آن و پیگیری آن

2- انجام تمامی مکاتبات داخلی و خارجی مرکز

3- تشکیل پرونده جهت بایگانی و نیز نگهداری کلیه سوابق نامه ها و همچنین طرح های پژوهشی مصوب مرکز

4- هماهنگی برای برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت رسیدگی به پروپوزال های ارسالی به مرکز

5- هماهنگی جهت ارسال پروپوزالهای دریافتی جهت انجام داوری و صدور گواهی های مربوطه

6- ارسال نظرات اعضاء شورا به مجریان و پیگیری آن ها

7- هماهنگی جهت ارسال پروپوزالهای مصوب شورای مرکز تحقیقات دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

8-همکاری و هماهنگی جهت تدوین و بروز رسانی فهرست اولویت های پژوهشی مرکز

9- ارتباط و تعامل نزدیک با سایر همکاران دانشکده و دانشگاه در راستای گردآوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف پژوهشی مرکز

10- همکاری با مسئول مرکز و اعضاء مرکز در انجام ماموریت های محوله