فهرست

حسابدار امین اموال

 

نام و نام خانوادگي:

حسن  کریم سرمدی

سمت:

حسابدار امین اموال

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس حسابداری

شماره تماسفکس:

01155226412

شماره داخلی:

212

پست الكترونيكي:

h290sarmadi@gmail.com

 

 

                                   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

 1. الصاق شماره به اموال خريداري شده و اخذ امضاء از تحويل گيرندگان اموال       
 2. تفكيك و توزيع نسخه هاي فرم حواله اموال پس از تكميل امضاء هاي لازم
 3. ثبت مشخصات كالاهاي خريداري شده كه به آنها شماره اموال الصاق گرديده است
 4. ثبت مشخصات اموال در سيستم رايانه اي با توجه به طبقه اموال
 5. تنظيم فرم شماره 16 اموال ( ليست اموال متمركز در اتاقها )
 6. ثبت تغييرات و جابجايي اموال بين واحدها و قسمت ها
 7. تهيه و تنظيم ليست اموال اسقاطي و انجام مكاتبات لازم جهت تشكيل كميسيون تشخيص اموال
 8. تنظيم پروانه خروج اموال از سازمان يا موسسه
 9. تنظيم صورت حساب براي اموال رسيده بصورت سالانه جهت ارسال به مديريت امور مالي دانشگاه
 10. تنظيم اسناد و مدارك مربوطه به نقل و انتقال اموال اهدائي به ادارات
 11. تهيه صورت حسابهاي اموال فرستاده پس از نقل و انتقال اموال به امور مالي دانشگاه
 12. رعايت كامل قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي
 13. انجام ساير امور محوله برطبق دستورات مافوق