فهرست

اهداف و گام های آموزشی

اهداف و گام های آموزشی

کد

نام درس

واحد

ترم

1

کارآموزی فن پرستاری

1

ترم دوم پرستاری

2

واحد عملی بخش زنان

1

ترم دوم واحد عملی فرآیند یادگیری و اصول ۀموزش به بیمار

3

بخش داخلی

1

دانشجویان ترم سوم جراحی داخلی (1)

4

بخش داخلی

1

دانشجویان ترم چهارم داخلی جراحی (2)

5

 

 

 

6

بخش داخلی

1

دانشجویان ترم ششم  داخلی جراحی (4)

7

بخش داخلی

1

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی در عرصه (2-1)

8

بخش داخلی

1

دانشجویان ترم هشتم   کارآموزی در عرصه (4-3)

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

بخش جراحی

1

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی در عرصه (2-1)

13

بخش جراحی

1

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه (4-3)

14

اورژانس

1

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه (43)

15

اورژانس (واحد پرستاری در بحران و فوریتها )

2

ترم هفتم

16

اطاق عمل

1

دانشجویان واحد عرصه داخلی جراحی (2)

17

CCU

1

دانشجویان ترم هشتم واحد عرصه ویژه

18

Post – ccu

1

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه

19

ICU

1

دانشجویان ترم هشتم واحد عرصه ویژه

20

دیالیز

1

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه ویژه

21

اطفال

1

دانشجویان ترم پنجم

22

بخش کودکان

1

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی در عرصه کودکان (1)

23

بخش کودکان

5/1

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه کودکان (2)

24

انکولوژی

1

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه (4)

25

بخش زنان

5/2

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادان

26

کارآموزی بهداشت

1

دانشجویان ترم پنجم کارآموزی بهداشت

27

کارآموزی بهداشت

3

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی بهداشت

28

بخشهای مختلف بیمارستان رامسر-تنکابن

2

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه مدیریت