فهرست

معرفی ریاست

معرفی ریاست همراه با شرح وظایف

  نام و نام خانوادگي:

 دکتر عباس شمسعلی نیا

   سمت:

 رییس دانشکده

 مدرک و رشته تحصیلی:

 دکتری - پرستاری 
 

مرتبه علمی:  

 استادیار 

شماره تماس- فکس:

01155222423       

 شماره داخلی:

217     

 پست الكترونيكي:

 abbasshamsalinia@yahoo.com

 

شرح وظایف :

 1-     نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ می شود

 2-     اهتمام به ایجاد زمینه های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و رشد استعدادهای دانشجویان از طریق مدیریت و سازمان دهی مؤثر منابع انسانی و مادی دانشکده

 3-     ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری – مالی و فرهنگی دانشکده

 4-     نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی ، اداری مالی و سایر واحدها

 5-     ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدها و بخش های تابع دانشکده

 6-     نظارت بر کار شوراها یا کمیته های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و . . . دانشکده

 7-     ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای مختلف و مجموعه ی دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه

 8-     بررسی صلاحیت و ارزیابی عملکرد مدیران شاغل در دانشکده
 9-     شرکت در جلسات شورای دانشگاه  تلفکس مستقیم