فهرست

ارتباط با ما

آدر س تمای با ما

ارتباط با ما

جهت تماس با مسئول تحصیلات تکمیلی به آدرس زیر مراجعه نمایند :

GHafarifateme@yahoo.com

آدرس: دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر - ک پ 4691714141

تلفن : 01155220590

01155225151