فهرست

مسئول دفتر ریاست

 

 

 

نام و نام خانوادگي:

سودابه عینی پور

سمت:

مسئول دفتر ریاست

مدرک و رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

شماره تماسفکس:

01155222423       

شماره داخلی:

228

پست الكترونيكي:

soodabeh.einipour92@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف مسئول دفتر رياست و معاون آموزشی

 1. دريافت دستور و برنامه کار از رياست دانشكده و معاون آموزشی
 2.  تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با رئيس دانشكده و معاون آموزشی
 3. برقراري ارتباط تلفني رئيس دانشكده با داخل و خارج و بالعكس
 4.  آمــاده کـردن پيشــينه هــا و پرونــده هــاي مربــوط بــه شوراها و نشســتهایی که در دفتر رئيس دانشكده تشكيل مي­شود
 5. آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشستها و شوراهایی که در دفتر رئـيس دانشكده تشكيل ميشود
 6. تنظیم صورتجلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات آنها
 7.  راهنمايي ارباب رجوع رئيس دانشكده و هدايت آنها به واحدهاي مربوطه
 8.  تعيين وقت براي ارباب رجوعاني که کارشان در واحد مربوطه انجام نشده
 9.  تهيـه پـيش نـويس برخـي از نامـه هـاي اداري و مـتن تلفن­گرامهـا بـراي رئـيس و معاون آموزشی دانشكده برحسب ضرورت
 10. تهیه و تنظیم پيش نويسها و گزارشات درصورت نياز
 11. تهيه گزارش از کارهاي انجام شده
 12. انجام ديگر کارهاي محوله برابر دستور رئيس دانشكده و معاون آموزشی