فهرست

مسئول دفتر ریاست

 

نام و نام خانوادگي:

سودابه عینی پور

سمت:

مسئول دفتر ریاست

مدرک و رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

شماره تماسفکس:

01155222423       

شماره داخلی:

228

پست الكترونيكي:

soodabeh.einipour92@gmail.com