فهرست

مسئول خوابگاه

مسئول خوابگاه و شرح وظایف

 

 

نام و نام خانوادگي:

نرجس تقی مشایی

سمت:

مسئول خوابگاه

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

207

پست الكترونيكي:

nmashaei99@yahoo.com

  1. رسیدگی و سرپرستی کلیه امور جاری در خوابگاههای دانشجویان
  2. تقسیم بندی دانشجویان در واحدهای مختلف خوابگاه دانشجویان
  3. تعهد از دانشجویان جدیدالورود خوابگاهی برای رعایت مقررات خوابگاه دانشجویی
  4. نظم بخشیدن به فضای حاکم بر خوابگاهها و کنترل و نظارت آن
  5. محاسبه بدهی خوابگاه دانشجویی بصورت ماهیانه و اعلام آن در پایان هر ترم تحصیلی به امور دانشجویی ، برابر دستور العمل وزارت متبوع
  6. بررسی بر مشکلات خوابگاه بطور مستمر و دریافت گزارش از متصدی خوابگاه بصورت روزانه
  7. گزارش فعالیت های مختلف خوابگاه به مافوق بصورت روزانه
  8. بررسی آمار دانشجویان خوابگاه و کنترل بر ورود و خروج دانشجویان
  9. نظارت بر عملکرد  متصدیان امور خوابگاه و نیروهای خدماتی شاغل در خوابگاه