فهرست

اپراتور

 

نام و نام خانوادگي:

منیژه فیلی

سمت:

اپراتور

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

شماره تماسفکس:

55226393 55221582- 55221584- 55221586- 55221587

شماره داخلی:

201

پست الكترونيكي:

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح  وظایف :

  1. برقراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگوئی به مراجعات تلفنی افراد
  2. برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه با کارکنان سایر موسسات و سازمانهای داخل شهر و یا سایر نقاط کشور .
  3. برقراری ارتباط تلفنی با خارج از کشور حسب دستور مدیریت مربوط
  4. نظارت مداوم بر کار دستگاههای مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز