فهرست

ارزش ها و باورها:

حفظ و تعالی ارزش های اسلامی

ارزش ها و باورها: 
  1-    حفظ وتعالی ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه در راستای رسالت
  2-    حفظ موقعیت دانشکده در سطح کشور با پشتوانه نیروی انسانی متعهد و ماهر و کارامد
  3-    تربیت دانشجوی پایبند به اصول اخلاقی و دارای احساس مسئولیت با توجه خاص به معنویت
  4-    توجه ویژه به مشورت(وامرهم شورا بینهم) در عملکرد مدیران
  5-    حفظ کرامت انسانی
  6-     توجه به عدالت در تمام سطوح کاری و عملیاتی
  7-    نوع آوری و ابداع شیوه های جدید در جهت ارتقاء و حفظ نیازهای جامعه
  8-    توجه ویژه به جلب رضایت مشتریان و دریافت کنندگان خدمات