فهرست

ریاست اداره عمومی

شرح وظایف

 

 نام و نام خانوادگي:

 فریدون کیهانیان

   سمت:

رئیس اداره امور عمومی و مالی

  مدرک:

کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

 

  شماره تماس:

01155226413     

  فکس:

01155226413               

 شماره داخلی:

210                    

 پست الكترونيكي:

javid 7431@ gmail.com

 

شرح وظایف :

 1. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور

 2. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای زیربط

 3. سازماندهی و هماهنگی فعالیت ها

 4. تهیه گزارشات و پیش نویس های لازم برابر دستورالعمل

 5. تهیه و تنظیم بودجه دانشکده برابر خط مش و دستورالعمل های صادره از دانشگاه

 6. تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه دانشکده

 7. نظارت و کنترل بر نحوه توزیع ملزومات خریداری شده .

 8. کنترل و نظارت بر حضور و غیاب کارکنان

 9.  اعلام وضعیت مرخصی به کارکنان در پایان هر سال

 10. تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و انجام امور قراردادها .

 11. نظارت بر امور مربوط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول دانشکده

 12. دریافت بودجه اختصاص یافته و نظارت بر هزینه آن طبق اعتبارات تخصیصی از قبیل هزینه های پرسنلی شامل اضافه کاری ، حق التدریس ، هزینه جاری ، هزینه های عمرانی ، هزینه های تجهیزاتی و . . .

 13. صدور ابلاغ مأموریت و مرخصی و غیره بر اساس دستور العمل مربوطه

 14. کنترل و نظارت بر امور خدمات ، نقلیه و تأسیسات دانشکده

 15.  صدور گواهی کار و گواهی پرداختی کارکنان

 16.  شرکت در جلسات مختلف اداری و مالی

 17.  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق