فهرست

متصدی امور دفتری و بایگانی

 

نام و نام خانوادگي:

محمود محمدی

سمت:

متصدی امور دفتری و بایگانی

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس الهیات  

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

203

پست الكترونيكي:

 

                  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

  1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه
  2. تفکیک و توزیع نامه ها پس از ارجاع به واحدهای اقدام و پی گیری  آنها
  3. حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده ها برابر مقررات و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
  4. پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
  5. دریافت نامه ها و نشریات ، پرونده ها ، احکام ، دعوت نامه ها ، روزنامه ها و امانات و توزیع آنها بین افراد واحدهای مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم
  6. اقدام در پست کردن نامه ها و یا ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت پست .
  7.  حفظ اسرار مربوط به پرونده کارگزینی کارکنان