فهرست

حسابدار مسئول

 

نام و نام خانوادگي:

سعیده کاکوان

سمت:

حسابدار مسئول

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت دولتی -مالی

شماره تماسفکس:

01155226412

شماره داخلی:

202

پست الكترونيكي:

kakvan.s@gmail.com

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف :

  1. تهيه و تنظیم ليست حقوق و مزایا و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف
  2. رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی .
  3. ثبت اسناد و صدور برگه و انتقال آن به دفتر روزنامه ، معین ، اعتبارات ، تعهدات و دفتر کل
  4. انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیاتی ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعود مقرر .
  5. مطالعه قوانین و مقررات امور حسابداری .
  6. تنظیم و تفکیک اسناد پرسنلی و هزینه ای برابر سرفصل به امور مالی دانشگاه
  7. انجام سایر امورمحوله طبق دستور مافوق