فهرست

طرح درس

 طرح درس اساتید دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

  خانم شیرینکام :

بهداشت مادران و نوزادان      

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

بهداشت مادران و کودکان

بهداشت باروری

جمعیت و تنظیم خانواده

خانم کریمی                                          

 بررسی وضعیت سلامت

پرستاری بیماریهای غدد فرآیند پرستاری

پرستاری بیماریهای اعصاب

خانم نوابی :

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

فناوری اطلاعات        

پرستاری بیماریهای کودکان (1)

پرستاری ویژه

 

خانم نصیری :

پرستاری بیماریهای خون                   

 پرستاری بیماریهای عفونی

فوریت های پرستاری                             

پرستاری بیماریهای قلب              

پرستاری بیماریهای گوارش

اصول و فنون پرستاری

اخلاق پرستاری

فوریت

 

 

 

  خانم جهانشاهی :

 پرستاری ییماریهای دستگاه تناسلی مردان و زنان                           

پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

روش کار در اتاق عمل اصول و فنون پرستاری

مفاهیم

  اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه 

خانم دکتر فتوکیان :

  آب و الکترولیت پستان       

تکنولوژی آموزشی

تنفس

 ارتوپدی

آقای دکتر شمسعلی نیا :

پرستاری بیماریهای صعب العلاج سرطان

پرستاری بیماریهای چشم

پرستاری بیماریهای گوش

مدیریت خدمات پرستاری

  خانم علیپور :

  کودک سالم 

بیماریهای شایع کودکان

تکنولوژی آموزشی

 کودک بیمار

 

 

  خانم نوروزی نژاد :

 مصون سازی فعال و انفعالی

 اصول و کلیات پزشکی 

پاتولوژی جغرافیایی ایران

 بهداشت مدارس

آموزش بهداشت و ارتباطات

اصول و کلیات خدمات بهداشتی و درمانی

بهداشت محیط (1)

بهداشت محیط (3)

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران 

 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران رشته بهداشت             

اصول اپیدمیولوژی  و مبارزه با بیماریها رشته پرستاری

اصول کلیات خدمات بهداشتی

بهداشت دهان و دندان

بهداشت محیط (2)

پرستاری بهداشت جامعه (1)

پرستاری بهداشت جامعه (2)

پرستاری بهداشت جامعه (3)

خانم دکتر غفاری :

 بهداشت جامعه1

 پرستاری بهداشت محیط

 مدیریت خدمات پرستاری

 پرستاری بهداشت روان