فهرست

طرح درس

 طرح درس اساتید دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

  خانم شیرینکام :...................................................................................................................................................................

 

بهداشت مادران و نوزادان      

 

  پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 

 

بهداشت مادر و نوزاد

 

بهداشت مادران و کودکان

 

بهداشت باروری

 

جمعیت و تنظیم خانواده

 

خانم کریمی                                          

 بررسی وضعیت سلامت

پرستاری بیماریهای غدد

 

فرآیند پرستاری

پرستاری بیماریهای اعصاب

 

 

خانم نوابی :

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

 

فناوری اطلاعات        

 

پرستاری بیماریهای کودکان (1)

 

پرستاری ویژه

 

خانم نصیری :

پرستاری بیماریهای خون                   

 

 پرستاری بیماریهای عفونی

 

فوریت های پرستاری                             

 

پرستاری بیماریهای قلب              

 

پرستاری بیماریهای گوارش

اصول و فنون پرستاری

 

اخلاق پرستاری

 

فوریت


 

 

  خانم جهانشاهی :

 پرستاری ییماریهای دستگاه تناسلی مردان و زنان                           

 

پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

 

روش کار در اتاق عمل

 

اصول و فنون پرستاری 

 

مفاهیم

  اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه 

 

  خانم دکتر فتوکیان :

  آب و الکترولیت

 

پستان       

 

تکنولوژی آموزشی

 

تنفس

 

 ارتوپدی

 

  آقای دکتر شمسعلی نیا :

پرستاری بیماریهای صعب العلاج سرطان

 

پرستاری بیماریهای چشم

 

پرستاری بیماریهای گوش

 

مدیریت خدمات پرستاری

 

 

  خانم علیپور :

  کودک سالم 

بیماریهای شایع کودکان

تکنولوژی آموزشی

 کودک بیمار


 

      

  خانم نوروزی نژاد :

 مصون سازی فعال و انفعالی

 اصول و کلیات پزشکی 

پاتولوژی جغرافیایی ایران

 بهداشت مدارس

آموزش بهداشت و ارتباطات

اصول و کلیات خدمات بهداشتی و درمانی

بهداشت محیط (1)

بهداشت محیط (3)

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران 

 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران رشته بهداشت             

اصول اپیدمیولوژی  و مبارزه با بیماریها رشته پرستاری

اصول کلیات خدمات بهداشتی

بهداشت دهان و دندان

بهداشت محیط (2)

 

 

 

 

 

 

پرستاری بهداشت جامعه (1)

 

پرستاری بهداشت جامعه (2)

 

پرستاری بهداشت جامعه (3)

خانم دکتر غفاری :

 بهداشت جامعه1

 پرستاری بهداشت محیط

 مدیریت خدمات پرستاری

 پرستاری بهداشت روان