فهرست

برنامه درسی بالینی

دانشجویان گرامی که کارآموزی دارند با کلیک کردن بر روی ترم مورد نظر محتوای آن را بدست آورید

برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه تفکیک کارآموزی ترم هشتم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی بهداشت دهان و دندان ترم دوم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم سوم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم پنجم کارشناسی پرستاری

 برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی پرستاری  

برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی پرستاری

برنامه شبکاری کارآموزی ترم هشتم کارشناسی پرستاری