فهرست

برنامه درسی بالینی

دانشجویان گرامی که کارآموزی دارند با کلیک کردن بر روی ترم مورد نظر محتوای آن را بدست آورید

برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

ریزبرنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم دوم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم چهارم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم ششم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی پرستاری

برنامه شبکاری کارآموزی ترم هشتم کارشناسی پرستاری