فهرست

برنامه درسی بالینی

دانشجویان گرامی که کارآموزی دارند با کلیک کردن بر روی ترم مورد نظر محتوای آن را بدست آورید

برنامه کارآموزی کارآموزی کارشناسی بهداشت نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم دوم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی ترم ششم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی بهداشت

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم سوم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم پنجم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی پرستاری