فهرست

اولویت های پژوهشی

اولویت ها و محورهای تحقیقاتی

عناوين اولويت ها و محورهاي تحقيقات

1- راهکارهاي کاهش عوامل خطر در بيماريهاي قلبي عروقي، حوادث و سوانح، سرطان ها و مشکلات دوران سالمندي

2-راهکارهاي افزايش اثربخشي اقدامات پيشگيرانه در سالمندان

3- راهکارهای افزایش رضایت مندی جامعه از مراقبت های پرستاری

4-بررسي سبک زندگی و راهکارهای  ارتقاء کیفیت زندگی در سالمندان

5- نقش ویزیت در منزل  در روند بهبودی بیماری های مزمن

6- بررسی عوامل مرتبط با  خودکارآمدی در نوجوانان

7-بررسي  میزان آگاهی پرستاران از حقوق خود

8-بررسي  مسائل و مشکلات سالمندی  در حیطه روانی - اجتماعی

9-عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی سالم  از دیدگاه سالمندان

10- برنامه توانمند سازی خانواده  محور در  سالمندان مبتلا به بیماری های مزمن

11-بررسی آگاهی پرستاران از حقوق بیماران سالمند بستری در مراکز درمانی