فهرست

مسئول خدمات

 

نام و نام خانوادگي:

علی سلملیان

سمت:

مسئول خدمات

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت  

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

222

پست الكترونيكي:

asalmalyan@yahoo.com

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف :

1- بازدید مستمر و روزانه  از کلیه قسمتها، اتاقها، ساختمان ها، محوطه، خیابانها و مراقبت بر امر نظافت وپاکسازی آنها  براساس چک لیست و شاخص های نظارتی

2- نظارت بر جمع آوری زباله هاو ضایعات و انتقال آنها به محل های تعیین شده

3- برآورد و تأمین وسایل کار و مواد مصرفی موردنیاز کادر خدماتی و پرسنل تحت سرپرستی جهت ارائه خدمات

4- ایجاد روحیه مشارکت وهمکاری در پرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزشهای لازم به آنها در خصوص رعایت اصول ادب و نزاکت در برخورد با دیگران

5- همکاری و نظارت بهینه در اجرای عملیات سمپاشی به صورت مداوم و فصلی

6- تهیه و نظارت بر استفاده از لباس کار،چکمه و دستکش هنگام نظافت سرویس های بهداشتی  و رعایت موارد بهداشت شخصی توسط پرسنل خدمات عمومی

7- همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ها، اعیاد، مراسم، ، جلسات و نشست ها و ...  و نظارت بر  آماده نمودن امکانات مورد نیاز

8- بهبود فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در امور خدمات عمومی

9- اصلاح و ارتقاء فرآیند کار در واحد خدمات

10- منطقی سازی هزینه‌های خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه و بکارگیری فنون مدیریت سبز در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژِی در واحدهای تابعه دانشگاه 

11- مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان خدمات عمومی

12- انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق