فهرست

مشاور

نام و نام خانوادگي:   مهری جهانشاهی
   سمت: مسئول اساتید راهنما
 مدرک: کارشناس ارشد پرستاری
   
  شماره تماس: 01155225151
 فکس: 01155222423
 شماره داخلی: 213 
 پست الكترونيكي:

mehrigahanshahi@gmail.com

وظایف اساتید مشاور
1- تکمیل فرم اطلاعات فردی دانشجویان (ورودی های جدیدیا ترم 1 )
2- انجام ثبت نام و انتخاب واحد
3- بررسی کارنامه تحصیلی نیمسال دانشجو
4-بررسی روند تحصیلی دانشجو (مقایسه معدل ترم های گذشته با ترم جاری )
5- راهنمایی در حذف و اضافه و اضافه واحد ها در زمان مقرر
6- راهنمایی دانشجو جهت حذف اضطراری
7- بررسی گواهی پزشکی ، میهمانی ، انتقالی ، جابجایی و در صورت نیاز هدایت دانشجو
8- گزارش دانشجوی مشروط و یا افت تحصیلی به مسئول اساتید راهنما جهت ارجاع به واحد مشاوره دانشگاه
9- گزارش دانشجوی آسیب پذیر به مسئول اساتید مشاور جهت ارجاع به واحد مشاوره 
10-اطلاع به خانواده دانشجوی تحت پوشش در صورت نیاز به مشورت

11- پیگیری پرونده دانشجوی ارجاع شده به مراکز ذیربط

 12- شرکت در جلسات مربوط به اساتید راهنما
 13- اعلام برنامه زمانی مراجعه دانشجویان جهت مشاوره
 14- اعلام مشکل دانشجو به مدیر گروه یا معاون آموزشی با هماهنگی با مسئول اساتید مشاور( در صورت ضرورت )
 15- معرفی دانشجو به واحد های مختلف دانشگاه در صورت نیاز به همکاری تخصصی با هماهنگی با مسئول اساتید مشاور