فهرست

مسئول امور دانشجویی فرهنگی

 

نام و نام خانوادگي:

مریم  قاسم شریفی

سمت:

مسئول امور دانشجویی فرهنگی

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناسی میکروبیولوژی

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

221

پست الكترونيكي:

ghasemsharifimari@chmail.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف: