فهرست

عناوین پایان نامه ها

لیست پایان نامه های  موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

ردیف

نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ

1

مهرناز منتظری

استاد راهنمای اول:دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : محبوبه نصیری

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند

Abstract

 

2

مهدی رستمی

استاد راهنمای اول: دکتر فاطمه غفاری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر سلامت روان مراقبین سالمندان آلزایمری

Abstract

 

96/12/15

3

سکینه پرورشان

استاد راهنمای اول:دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : مهری جهانشاهی

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در شهر بجنورد

Abstract

 

4

اعظم سهرابی

استادراهنمای اول: دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

تبیین تجارب زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر

Abstract

 

5

عاطفه علیپور

استاد راهنمای اول: دکتر فاطمه غفاری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

تاثیر آموزش بر شناسایی سالمند آزاری در پرستاران

Abstract

 

6

زهرا سام خانیان

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

مشاور: زهرا جنت علیپور

طراحی پرسشنامه توانمندسازی در سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه

 

7

علی پور حبیب

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

 استاد راهنمای دوم : محبوبه نصیری

اجرای ورزشهای ایروبیک- مقاومتی بر سازگاری جسمی و روانی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

Abstract

 

8

مجتبی مرادی

استاد راهنمای اول: محبوبه نصیری

استاد راهنمای دوم : مهری جهانشاهی

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی مدل۵آ بر خود کارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پر فشاری خون

Abstract

 

9

راضیه ترابی چافجیری

استاد راهنمای اول: هنگامه کریمی

استاد راهنمای دوم : فاطمه شیرین کام

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان

Abstract

 

10

نیره جعفری شیروانی

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

ارتباط درک از حمایت اجتماعی خانواده با رفتارهای خود مراقبتی سالمندان مبتلا بهCOPD

Abstract

 

11

شراره   خلیلی

استاد راهنمای اول: هنگامه کریمی

استاد راهنمای دوم : دکتر رضا قدیمی

مشاور : فاطمه شیرین کام

بررسی تأثیر برنامه پیاده روی گروهی بر اضطراب اجتماعی اندام و اختلالات  خوردن در زنان سالمند

Abstract

 

12

ساجده فلاح پور

استاد راهنمای اول: محبوبه نصیری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور : زهرا جنت علیپور

بررسی تأثیر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ ) بر عوامل تنیدگی آور و خستگی در سالمندان تحت درمان با همودیالیز

Abstract

 

13

مریم  صادقی حصاری

استاد راهنمای اول:دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

تآثیر آموزش الکترونیکی بر احساس تنهایی و انگیزش شرکت در فعالیت بدنی سالمندان

Abstract

 

14

عصمت  نوربخش

استاد راهنمای اول: مهری جهانشاهی

استاد راهنمای دوم:دکترعباس شمسعلی نیا

تأثیر ورزش تایچی بر عملکرد فیزیکی ، و میزان سقوط زنان سالمند

Abstract

 

15

شهربانو  ثابت قدم

استاد راهنمای اول: مهری جهانشاهی

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: محبوبه نصیری

بررسی ارتباط سوء رفتار توسط اعضای خانواده با کیفیت زندگی در زنان سالمند شهرستان رامسر 1396

Abstract

 

 

: