فهرست

عناوین پایان نامه ها

لیست پایان نامه های  موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

ردیف

نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ دفاع

1

مهرناز منتظری

استادراهنمای اول:دکترعباس شمسعلی نیا   استاد راهنمای دوم : محبوبه نصیری

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند

Abstract

96/6/15

2

علی پور حبیب

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

 استاد راهنمای دوم : محبوبه نصیری

اجرای ورزشهای ایروبیک- مقاومتی بر سازگاری جسمی و روانی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

Abstract

96/6/22

 

3

عاطفه علیپور

استاد راهنمای اول: دکتر فاطمه غفاری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

تاثیر آموزش بر شناسایی سالمند آزاری در پرستاران

Abstract

96/9/13

4

راضیه ترابی چافجیری

استاد راهنمای اول: هنگامه کریمی

استاد راهنمای دوم : فاطمه شیرین کام

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان

Abstract

96/10/16

 

5

مجتبی مرادی

استاد راهنمای اول: محبوبه نصیری

استاد راهنمای دوم : مهری جهانشاهی

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی مدل۵آ بر خود کارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پر فشاری خون

Abstract

96/10/16

6

مهدی رستمی

استاد راهنمای اول: دکتر فاطمه غفاری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر سلامت روان مراقبین سالمندان آلزایمری

Abstract

96/11/9

7

اعظم سهرابی

استادراهنمای اول:دکترعباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

تبیین تجارب زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر

Abstract

96/11/11

 

8

سکینه پرورشان

استادراهنمای اول:دکترعباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : مهری جهانشاهی

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در شهر بجنورد

Abstract

96/12/15

 

9

زهرا سام خانیان

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

مشاور: زهرا جنت علیپور

طراحی پرسشنامه توانمندسازی در سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه

Abstract

 

10

نیره جعفری شیروانی

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

ارتباط درک از حمایت اجتماعی خانواده با رفتارهای خود مراقبتی سالمندان مبتلا بهCOPD

Abstract

 

11

شراره   خلیلی

استاد راهنمای اول: هنگامه کریمی

استاد راهنمای دوم : دکتر رضا قدیمی

مشاور : فاطمه شیرین کام

بررسی تأثیر برنامه پیاده روی گروهی بر اضطراب اجتماعی اندام و اختلالات  خوردن در زنان سالمند

Abstract

 

12

ساجده فلاح پور

استاد راهنمای اول: محبوبه نصیری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور : زهرا جنت علیپور

بررسی تأثیر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ ) بر عوامل تنیدگی آور و خستگی در سالمندان تحت درمان با همودیالیز

Abstract

 

13

مریم  صادقی حصاری

استادراهنمای اول:دکترعباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان

Abstract

 

14

عصمت  نوربخش

استاد راهنمای اول: مهری جهانشاهی

استاد راهنمای دوم:دکترعباس شمسعلی نیا

تأثیر ورزش تایچی بر عملکرد فیزیکی و  میزان سقوط زنان سالمند

Abstract

 

15

شهربانو  ثابت قدم

استاد راهنمای اول: مهری جهانشاهی

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: محبوبه نصیری

بررسی تأثیر بکارگیری الگوی اورم بر رفتارهای خودمراقبتی زنان سالمند مبتلا به  پرفشاری خون شهر رامسر 

Abstract

 

 

: