فهرست

عناوین پایان نامه ها

عناوین پایان نامه ها همراه کد طرح و استاد راهنما

عناوین پایان نامه های  دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی در دست اجرا:

کد طرح

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

3701

مهرناز   منتظری

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند

دکتر عباس شمسعلی نیا

3700

رقیه  اسلامی

بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکارآمدی و فشار مراقبتی مراقبین عضو خانواده ی سالمندان

دکتر فاطمه غفاری

3706

مهدی رستمی

بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر سلامت روان مراقبین سالمندان آلزایمری

دکتر فاطمه غفاری

 

3683

سکینه پرورشان

تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در شهر بجنورد

دکتر عباس شمسعلی نیا

3695

اعظم   سهرابی

تبیین تجارب زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر

دکتر عباس شمسعلی نیا

3666

عاطفه  علیپور

تاثیر آموزش بر شناسایی سالمند آزاری در پرستاران

دکتر فاطمه غفاری

4186

زهرا   سام خانیان

طراحی پرسشنامه توانمندسازی در سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه

دکتر زهرا فتوکیان

4161

علی   پور حبیب

اجرای ورزشهای ایروبیک- مقاومتی بر سازگاری جسمی و روانی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

دکتر زهرا فتوکیان

4272

مجتبی  مرادی

بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی مدل 5 آ بر خودکارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پر فشاری خون

محبوبه نصیری

4296

راضیه ترابی چافجیری

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان

هنگامه کریمی

 

نیره جعفری شیروانی

ارتباط درک از حمایت اجتماعی خانواده با رفتارهای خود مراقبتی سالمندان مبتلا بهCOPD

دکتر زهرا فتوکیان

 

شراره   خلیلی

بررسی تأثیر برنامه پیاده روی گروهی بر اضطراب اجتماعی اندام و اختلالات  خوردن در زنان سالمند

هنگامه کریمی

 

ساجده   فلاح پور

بررسی تأثیر پیگیری تلفنی ( تله نرسینگ ) بر عوامل تنیدگی آور و خستگی در سالمندان  تحت درمان با همودیالیز

محبوبه نصیری

 

مریم  صادقی حصاری

تآثیر آموزش الکترونیکی بر احساس تنهایی و انگیزش شرکت در فعالیت بدنی سالمندان

دکتر عباس شمسعلی نیا

 

عصمت  نوربخش

تأثیر ورزش تایچی بر عملکرد فیزیکی ، و میزان سقوط زنان سالمند

مهری جهانشاهی

 

شهربانو  ثابت قدم

بررسی ارتباط سوء رفتار توسط اعضای خانواده با کیفیت زندگی در زنان سالمند شهرستان رامسر 1396

مهری جهانشاهی