فهرست

استعدادهای درخشان

دانشجویان استعدادهای درخشان دانشکده

آقای حسین باقری در سال 1392 پنجمین المپیاد دانشگاهی به مسابقات پنجمین المیپاد کشوری در حیطه نوآورانه راه پیدا کرد، و رتبه چهارم را کسب نمودند .

 

آقای مهرزاد عشورنژاد  به عنوان جوان نمونه کشوری

 

 

دانشجویان استعدادهای درخشان  

فلوچارت المپیاد

جدول تخصیص امتیاز

آیین نامه استعدادهای درخشان