فهرست

ماشین نویس و مسئول تایمکس

 

نام و نام خانوادگي:

حکیمه  گلعلی پور

سمت:

ماشین نویس ومسئول تایمکس

مدرک و رشته تحصیلی:

لیسانس روانشناسی بالینی  

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

209

پست الكترونيكي:

halipor@rocket mail.com

 

 

                                        

 

   

 

 

 

 

 

                                                      

شرح وظایف :

  1. ماشین کردن نامه ها و تایپ و یادداشت های اداری از روی پیشنویس های خطی
  2. ماشین کردن دستوالعمل ها ، گزارشها و مقالات و نامه های چاپی
  3. مطابقت مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم
  4. رعایت اصول مربوط به نامه نگاری و ماشین نویسی
  5. تنظیم ساعات ورود و خروج کارکنان بر اساس شیفت کاری آنها
  6. چاپ کارتکس ورود و خروج در پایان هر ماه و ارائه آن به مسئول مافوق
  7. ثبت انواع مرخصی ها و پاس ساعتی
  8. تهیه گزارش  حضور و غیاب  کارکنان بر طبق  ساعت  تایمکس