فهرست

حراست

شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگي:

 فریدون کیهانیان

سمت:

 حراست

مدرک و رشته تحصیلی:

 کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

شماره تماسفکس:

01155226413  

شماره داخلی:

 210

پست الكترونيكي:

 javid 7431@ gmail.com

 

شرح وظایف :

-      استقرار سیستم مناسب حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات و مدارک محرمانه

-      برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

-      تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ، آئیین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها

-      برنامه ریزی و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی

-      انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، دورنگار ، بی سیم و باسیم دستگاه متبوع

-      کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم.