فهرست

برنامه ورزشی

  

                             بسمه تعالی

برنامه ورزشی دانشجویان و کارکنان باشگاه دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

ایام هفته

والیبال

فوتسال

بدنسازی

بدمینتون

فوتبال دستی

شنبه

خواهران

22/30-21

برادران

21/30-20

خواهران

22/30-21

 

 

یکشنبه

کارکنان

20-18

 

 

 

 

دوشنبه

 

برادران

22/30-21

 

 

 

سه شنبه

خواهران

22/30-21

 

خواهران

22/30-21

خواهران

22/30-21

خواهران

22/30-21

چهارشنبه

خواهران

22/30-21

کارکنان 20-18

برادران

21/30-20

خواهران

22/30-21

 

 

پنج شنبه

 

برادران

22/30-21

 

 

 

جمعه

خواهران

22/30-21

 

خواهران

22/30-21

خواهران

22/30-21

خواهران

22/30-21