فهرست

اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول 95-94
ردیف نام نام خانوادگی ایمیل دانشگاهی
1 زهرا       سام خانیانی            Z.Samkhanian@mubabol.ac.ir   
2 راضیه     ترابی چافجیری       R.Torabi@mubabol.ac.ir  
3 مجتبی     مرادی پینوندی        M.Moradi@mubabol.ac.ir  
4 علی         پور حبیب                A.Pourhabib@mubabol.ac.ir  

   

دانشجویان ورودی نیمسال اول 94-93
ردیف نام نام خانوادگی ایمیل دانشگاهی
1 مهدی       رستمی  
2 عاطفه       علیپور  
3 اعظم        سهرابی  
4 زهرا        منتظری  
5 سکینه     پرورشان   
6 رقیه       اسلامی