فهرست

معاونت آموزشی و شرح و وظایف

معاونت و شرح و وظایف دانشکده پرستاری رامسر

 

 

  نام و نام خانوادگي

 فاطمه غفاری

   سمت

معاون آموزشی

 مدرک و رشته تحصیلی

دکتری -  پرستاری
 

مرتبه علمی  

استاد یار

شماره تماس- فکس

01155222423  - 01155220590

 شماره داخلی

230

شرح وظایف :

1-     برنامه ریزی ، اجرا ،  کنترل و نظارت و ارزشیابی در راستای  برنامه های استراتژیک آموزشی

 2-     تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص مسائل آموزشی با همکاری مسئولین مربوطه

 3-     نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی

 4-     نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیران گروه های آموزشی

 5-     حضور در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای مصوبات

 6-     تنظیم جلسات شورای آموزشی دانشکده و نظارت بر اجرای مصوبات

 7-     نظارت بر حسن اجرای وظایف مسئول EDC ، مسئول اساتید راهنما و مسئولین ارزیابی درونی دانشکده

 8-     تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امور آموزشی

 9-     تنظیم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و نظارت بر اجرای مصوبات