فهرست

شرح وظایف مسئول پژوهش

شرح وظایف

نام و نام خانوادگي:  نسرین نوابی
   سمت: مسئول پژوهش
 مدرک: کارشناس ارشد پرستاری
   
  شماره تماس: 01155225151
 فکس: 01155222423
 شماره داخلی: 231
 پست الكترونيكي:

nasrin.navabi@gmail.com