فهرست

اهداف و گام های آموزشی

اهداف و گام های آموزشی

کد

نام درس

واحد

ترم

۱

کارآموزی فن پرستاری

۱

ترم دوم پرستاری

۲

واحد عملی بخش زنان

۱

ترم دوم واحد عملی فرآیند یادگیری و اصول ۀموزش به بیمار

۳

بخش داخلی

۱

دانشجویان ترم سوم جراحی داخلی (۱)

۴

بخش داخلی

۱

دانشجویان ترم چهارم داخلی جراحی (۲)

۵

 

 

 

۶

بخش داخلی

۱

دانشجویان ترم ششم  داخلی جراحی (۴)

۷

بخش داخلی

۱

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی در عرصه (۲-۱)

۸

بخش داخلی

۱

دانشجویان ترم هشتم   کارآموزی در عرصه (۴-۳)

۹

 

 

 

۱۰

 

 

 

۱۱

 

 

 

۱۲

بخش جراحی

۱

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی در عرصه (۲-۱)

۱۳

بخش جراحی

۱

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه (۴-۳)

۱۴

اورژانس

۱

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه (۴-۳)

۱۵

اورژانس (واحد پرستاری در بحران و فوریتها )

۲

ترم هفتم

۱۶

اطاق عمل

۱

دانشجویان واحد عرصه داخلی جراحی (۲)

۱۷

CCU

۱

دانشجویان ترم هشتم واحد عرصه ویژه

۱۸

Post – ccu

۱

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه

۱۹

ICU

۱

دانشجویان ترم هشتم واحد عرصه ویژه

۲۰

دیالیز

۱

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه ویژه

۲۱

اطفال

۱

دانشجویان ترم پنجم

۲۲

بخش کودکان

۱

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی در عرصه کودکان (۱)

۲۳

بخش کودکان

۵/۱

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه کودکان (۲)

۲۴

انکولوژی

۱

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه (۴)

۲۵

بخش زنان

۵/۲

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادان

۲۶

کارآموزی بهداشت

۱

دانشجویان ترم پنجم کارآموزی بهداشت

۲۷

کارآموزی بهداشت

۳

دانشجویان ترم هفتم کارآموزی بهداشت

۲۸

بخشهای مختلف بیمارستان رامسر-تنکابن

۲

دانشجویان ترم هشتم کارآموزی در عرصه مدیریت