فهرست

جلسه دفاع نهایی خانم ملیحه ایزانلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

جلسه دفاع نهایی پایان نامه  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری سالمندی  با عنوان «  بررسی تاثیر افشای هیجانی نوشتاری بر رفتارهای بهداشتی و احساس تنهایی در مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان » در روز  شنبه مرکز تحقیقات برگزار گردید.

دانشجو: ملیحه ایزانلو

استاد راهنمای : آقای دکتر عباس شمسعلی نیا

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده : سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان

استاد مشاور: خانم دکتر سپیده محمدی