فهرست

قابل توجه دانشجویان شاهد (فرم انتقال دانشجویان)

 

قابل توجه دانشجویان شاهد

دانشجویانی که متقاضی انتقال می باشند می توانند از تاریخ

۱۴۰۲/۰۵/۲۰لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ نسبت به ثبت در خواست خود

در سامانه انتقال به آدرس سایت ذیل اقدام نمایند.

http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir

 

 

 

آموزش دانشکده

24/05/1402