فهرست

اردوی جهادی مناطق محروم دانشجویان بسیجی دانشکده در تابستان ۱۴۰۱

حضور دانشجویان بسیجی دانشکده در اردوی جهادی مناطق محروم ۱۴۰۱
دانشجویان این مرکز (اقایان: متاجی وعلیزاده وخانمها: آقاجان پور پاشا ،نارنج پوریان  ،خدابنده لو وطالبی )از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸به مدت یک هفته در مناطق محروم اشکورات به پایش سلامت (فشارخون ،قندخون وبیماریهای ارثی )آموزش بهداشت(دهان ‌ودندان،شپش سر ‌و غیره )پرداختند.