فهرست

انتخاب واحد کلیه دانشجویان گرامی (غیر از پذیرفته شدگان جدید که متعاقبا اعلام می گردد) نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انتخاب واحد کلیه دانشجویان از روز شنبه تاریخ 5/6/1401 الی دوشنبه 7/6/1401 و تاریخ حذف و اضافه از روز شنبه تاریخ 9/7/1401 الی یکشنبه 10/7/1401 انجام می گردد. لازم به ذکر است نام درس ، شماره درس و گروه جهت انتخاب واحد الزامی است . جهت مشاهده نام درس همراه با واحد و کد درس آدرس زیر قابل دسترسی می باشد.

سایت دانشکده پرستاری رامسر------- معاونت آموزشی -------- امور آموزشی -------- نام درس همراه با واحد و کد درس