فهرست

نام درس همراه با شماره و گروه درس

نام درس - واحد - شماره - گروه

انتخاب واحد دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

لطفا" دانشجویان در انتخاب نام درس - واحد - شماره درس و گروه دقت لازم را داشته باشند

لطفا" بر روی هر یک از درس های مربوط به رشته خود کلیک کنید

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده پرستاری رامسر

 

انتخاب واحد دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

لطفا" دانشجویان در انتخاب نام درس - واحد - شماره درس و گروه دقت لازم را داشته باشند

لطفا" بر روی هر یک از درس های مربوط به رشته خود کلیک کنید

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده پرستاری رامسر

 

انتخاب واحد دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

لطفا" دانشجویان در انتخاب نام درس - واحد - شماره درس و گروه دقت لازم را داشته باشند

لطفا" بر روی هر یک از درس های مربوط به رشته خود کلیک کنید

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری رامسر

انتخاب واحد درسهای رشته کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده پرستاری رامسر