فهرست

قابل توجه دانشجویان شاهد

قابل توجه دانشجویان شاهد

دانشجویانی که متقاضی انتقال می باشند می توانند از تاریخ

25/05/1401 لغایت تاریخ 10/06/1401 نسبت به ثبت در خواست خود

در سامانه انتقال به آدرس سایت ذیل اقدام نمایند.

http:shahedtransmission.behdasht.gov.ir

 

آموزش دانشکده

24/05/1401