فهرست

دانشجویان محترم جهت انجام ارزشیابی

دانشجویان محترم :

جهت انجام ارزشیابی اساتید از روز شنبه مورخ 1401/3/7لغایت  1401/4/8سایت دانشگاه به آدرس http://hamava.mubabol.ac.ir  مراجعه و اقدام نمایید.

لازم به ذکر است درصورت عدم انجام ارزشیابی انتخاب واحد در سیستم هم آوا امکان پذیر نخواهد بود.