فهرست

جلسه فرماندار جدید جناب آقای شیرودعشوریان با رئیس دانشکده پرستاری رامسر جناب آقای دکتر شمسعلی نیا،مدیران وکارکنان دانشکده

جلسه فرماندار جدید جناب آقای شیرودعشوریان با رئیس دانشکده پرستاری رامسر  جناب آقای دکتر شمسعلی نیا،مدیران وکارکنان دانشکده
-در این جلسه ریاست دانشکده با عرض خیر مقدم وآرزوی توفیق برای فرماندار جدید ضمن معرفی دانشکده به بیان فرصتها چالشهادر خصوص پروژه دانشکده پرستاری پرداختند .
-جناب فرماندار محترم ضمن تقدیر وتشکر از تلاشها وزحمات رئیس وکارکنان دانشکده قول مساعدت وهمکاری همه جانبه دادند .