فهرست

اطلاعیه آغاز مشاوره حضوری دانشجویان گرامی

اطلاع دانشجویان محترم می رساند دفتر مشاوره جهت ارائه خدمات مشاوره طبق برنامه جدول ذیل در خوابگاه ودانشکده دایر می باشد.

شنبه

13/30-11/30

دانشکده

آقای دکتر جنت فریدونی

یکشنبه

21/30-19/30

خوابگاه

خانم شریفی

سه شنبه

21/30-19/30                

خوابگاه

خانم شریفی

چهارشنبه

12/30-10/30

دانشکده

خانم شریفی

                                                         

 

امور دانشجویی فرهنگی دانشکده