فهرست

اطلاعیه وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
دانشجویان متقاضی وام تحصیلی جهت ثبت نام به سایت صندوق رفاه دانشجویان portal.srd.ir  حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰مراجعه نمایند .