فهرست

برگزاری یازدهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری یازدهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی بابل

اعضای محترم هیأت علمی می توانند جهت ارسال فرآیندهای آموزشی خود به دانشگاه از طریق ایمیل جشنواره motahari@mubabol.ac.ir اقدام نمایند .

آخرین مهلت جهت ارسال فرآیند های آموزشی : مورخ 1/10/96 می باشد .