فهرست

جلسه رییس محترم دانشکده با سرپرست محترم جدید و معاون محترم توسعه .

جلسه رییس دانشکده با سرپرست  محترم جدید ومعاون محترم توسعه  .

جلسه هماهنگی جهت  مرحله نهایی اجرایی شدن ساخت دانشکده پرستاری در زمین ۵ هکتاری دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور جناب آقای دکتر شمسعلی نیا رییس دانشکده و آقای کیهانیان رییس امور عمومی و رابط بین دانشکده پرستاری رامسر و  دانشگاه علوم پزشکی بابل برای پیگیری مصوبات در حضور  سرپرست  محترم جدید  دانشگاه جناب آقای دکتر مظفر پور ، معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع جناب آقای دکتر  شبستانی منفرد،قایم مقام ایشان جناب دکتر  شفیعی ومدیران ومسئولین  واحدهای  پشتیبانی فنی و عمرانی و مالی در محل ریاست دانشگاه تشکیل شد و پس از  تبادل نظر  قرارداد نهایی پیمانکار در حضور رییس دانشگاه به امضا رسید و قرار شد با حول و قوت الهی کار اجرایی و کلنگ زنی بزودی آغاز گردد. در این جلسه ارتباط  تلفنی نیز توسط  سرپرست محترم و نماینده شهرهای تنکابن.رامسر و عباس آباد صورت گرفت وهماهنگی های لازم در این زمینه  بعمل امد..