فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم( تاریخ شروع ترم جدید)

شروع ترم جدید ( نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹) برای تمامی مقاطع از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۲
می باشد.

                                                   آموزش دانشکده