فهرست

جلسه مدیران دانشکده در مورد وضعیت آموزشی

جلسه مدیران دانشکده جهت بررسی سپس در مورد شروع به تحصیل    مربوطه در تاریخ 23/1/99 در اتاق ریاست تشکیل شد.

ابتدا آقای دکتر شمسعلی نیا ریاست محترم دانشکده با تبریک سال نو و آرزوی صحنت و سلامتی برای همکاران به توضیح در مورد    معاون آموزشی و مشایل پیش رو پرداختند و پیشنهادات و برنامه ریزی لازم انجام شد.